ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISI TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ ÇOCUK HASTALIKLARI 18 SANİYE TESTİ SATRANÇ
DERS ÇALIŞMA TEKNİĞİ SINAV KAYGISI NEDİR? TEKERLEMELER ÖZDEYİŞLER İMLA KLAVUZU
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI FEN ÖDEV KAPAKLARI BARBİ KAPAKLARI

SOSYAL BİLGİLER ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜLTÜRÜ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI NOKTALAMA İŞARETLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖDEV KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI DAVRANIŞLARIMIZ ZEKA SORULARI

İMLA KLAVUZU
A B C-Ç D E-F
G H I-İ K L-M-N
O-Ö P-R S-Ş T-U V-Y-Z

 H

 ha habanera habaset habbe haber haber ajansı haber bülteni haberci habercilik,-ği haberdar haberdar etmek haberdar olmak haberleşme haberleşmek haberli haberlik,-ği habersiz habersizce habersizlik,-ği Habeş Habeşî Habeşistan habip ha bire habis habislik,-ği hac,-ccı hacamat hacamat baltası hacamatçı hacamat etmek hacamatlama hacamatlamak hacamat yapmak haccetme haccetmek hacet hacet kapısı hacet penceresi hacet tepesi hacet yeri hacı hacıağa hacıağalık,-ğı Hacıbektaş (ilçe) Hacıbektaş taşı hacı fışfış Hacılar (ilçe) hacılar bayramı hacılar kuşağı (gök kuşağı) hacılaryolu (Samanyolu) hacılık,-ğı hacı olmak hacı yağı hacıyatmaz hacıyolu (Samanyolu) hacim,-cmi hacimli hacimlice hacir,-cri Hacivat haciz,-czi hacizli haczetme haczetmek haç haçlama haçlamak haçlı Haçlılar haçvari had,-ddi hadde hadde fabrikası haddehane haddeleme haddelemek haddizatında hademe hademeihayrat hademelik,-ği hadım Hadım (ilçe) hadım ağası hadım etmek hadımlaştırma hadımlaştırmak hadımlık,-ğı hadi hadim hadis (Peygamber sözü) hâdis (meydana gelen) hâdisat hâdise hâdiseli hadisene hâdisesiz hadsiz hesapsız haf hafakan hafazanallah hafız hafıza hafızalı hafızali (üzüm) hafızasız hafızıkütüp,-bü hafızlama hafızlamak hafızlık,-ğı hafi hafi celse hafif hafifçe hafif hapis cezası hafifleme hafiflemek hafifleşme hafifleşmek hafifleştirme hafifleştirmek hafifletici hafifletici sebep,-bi hafifletme hafifletmek hafifleyiş hafiflik,-ği hafiflik etmek hafifmeşrep,-bi hafif para cezası hafif sanayi,-i hafifseme hafifsemek hafifseyiş hafif sıklet hafiften hafif tertip,-bi hafif uyku Hafik (ilçe) hafit,-di hafiye hafiyelik,-ği hafniyum hafriyat hafriyatçı hafta hafta arası hafta başı hafta içi haftalık,-ğı haftalıkçı haftalıklı hafta sonu hah haham hahambaşı hahambaşılık,-ğı hahamhane hahamlık,-ğı hahha hahhah hahnyum hail haile hain haince hainleşme hainleşmek hainlik,-ği hainlik etmek haiz hak,-kkı (doğruluk) Hak,-kkı (Tanrı) hak,-kki (oyma) hâk,-ki (toprak) hakan hakanlık,-ğı hakaret hakaretamiz hakaret etmek Hakas Hakasça hakça hakçası Hak dini hak ediş hakem hakem heyeti hakemlik,-ği hak etmek hakeza hâkî hakikat,-ti hakikaten hakikatli hakikat olmak hakikatsiz hakikatsizlik,-ği hakikî hakim (hikmet sahibi) hâkim (yargıç) hakimane hâkimane hâkimiyet hâkimlik,-ği hâkim olmak hakir hakkâk,-ki hakkaniyet Hakkâri hakketme hakketmek hakkıhıyar hakkıhuzur hakkında hakkısükût hakkıyla haklama haklamak haklaşma haklaşmak haklı haklılık,-ğı haklı olmak hakperest hakperestlik,-ği haksever hakseverlik,-ği haksız haksızca haksızlık,-ğı haksızlık etmek hakşinas hakşinaslık,-ğı haktanır haktanırlık,-ğı hakuran (kumru) hak yolu hal,-li (pazar yeri) hâl,-li (durum) hal,-lli (çözme, eritme) hal,-l'i (tahttan indirme) hala (babanın kız kardeşi) hâlâ (henüz) Halaç Halaçça halaoğlu halâs halâs etmek halâskâr halâs olmak halat halat çekme halâvet halay halayık,-ğı halayıklı halayıklık,-ğı halaza halazade hâlbuki hal çaresi hâl değişimi haldır haldır hale halef halef selef halef selef olmak halel haleldar haleldar etmek haleldar olmak halelenme halelenmek haleli hâlen Halep çıbanı halet haletiruhiye hal'etme hal'etmek halfa Halfeti (ilçe) half-time halhal halı halıcı halıcılık,-ğı hali haliç,-ci Haliç hâli duman halife halifelik,-ği hâlihazır halik,-kı halile halim halim selim halis halisane halis muhlis halita haliyle halk halka halkacı halka dizilişli halk ağzı halkalama halkalamak halkalanış halkalanma halkalanmak halkalayış halkalı halkalı damar halkalı gözler halkalılar halkamsı halka olmak halka oyunları Halkapınar (ilçe) halk avcılığı halk avcısı halkavî halka yay halk bilgisi halk bilimci halk bilimi halk bilimsel halkçı halkçılık,-ğı halk dili halk edebiyatı halk etmek halk evi halk evleri halkiyat halk matinesi halk müziği halk odası halk oylaması halkoyu halk ozanı halk yardakçılığı halk yardakçısı hallaç,-cı hallaçlık,-ğı hallenme hallenmek halleşme halleşmek halletme halletmek hallice hallihamur (olmak) hallolma hallolmak hallolunma hallolunmak halojen hâlsiz hâlsizce hâlsizleşme hâlsizleşmek hâlsizlik,-ği halt halter halterci haltercilik,-ği halt etmek halûk hâl ulacı halvet halvethane Halvetî halvet olmak ham hamail hamak,-ğı hamakat,-ti hamal hamalbaşı hamal camal hamaliye hamallık,-ğı hamallık yapmak hamal sırığı hamam hamam anası hamam böceği hamam böceğigiller hamamcı hamamcılık,-ğı hamamlık,-ğı hamam otu Hamamözü'nü (ilçe) hamam takımı hamam tası hamam yapmak hamarat hamaratça hamaratlaşma hamaratlaşmak hamaratlık,-ğı hamaset hamasî hamaylı Hambelî ham besi suyu hamburger hamburgerci hamdüsena Hamel (Koç burcu) ham ervah ham gaz hamhalat ham hayal,-li ham hum hamız hami Hamî hamil hamile hamilelik,-ği hamilen hamilikart hamil olmak haminne hamisiz hamiş hamiyet hamiyetli hamiyetperver hamiyetperverlik, -ği hamiyetsiz hamiyetsizlik,-ği hamla hamlacı hamlaç,-cı hamlama hamlamak hamlaşma hamlaşmak hamle hamleci hamle etmek hamletme hamletmek hamle yapmak hamlık,-ğı ham madde ham payı hamse hamsi hamsigiller hamsikuşu (hamsi tavası) hamsin hamt,-dı hamt etmek hamule hamur Hamur (ilçe) hamur boya hamurcu hamurculuk,-ğu hamur işi hamurkâr hamurlama hamurlamak hamurlanma hamurlanmak hamurlaşma hamurlaşmak hamursu hamursuz Hamursuz Bayramı hamur tahtası hamurumsu hamut,-du han Han (ilçe) Hanak (ilçe) hanay hancı hancılık,-ğı hançer hançere hançerleme hançerlemek hançerlenme hançerlenmek handan hande handikap,-bı handiyse hane hanedan hanedanlık,-ğı Hanefî Hanefîlik,-ği hanek haneli hanelik,-ği hanende hanendelik,-ği hangar hangi hangisi hanım hanımanne hanım böceği hanımefendi hanımefendilik,-ği hanımeli,-yi hanımeligiller hanım evlâdı hanımgöbeği (tatlı) hanım hanımcık,-ğı hanımlık,-ğı hanımnine hanımparmağı (tatlı) hani Hani (ilçe) hanigiller hanlık,-ğı Hanönü'nü (ilçe) hantal hantallaşma hantallaşmak hantallık,-ğı hant hant hanüman hap hapçı hapçılık,-ğı hap etmek hapır hapır hapır hupur hapis,-psi hapishane hapislik,-ği haploloji hapsedilme hapsedilmek hapsetme hapsetmek hapsettirme hapsettirmek hapşırık,-ğı hapşırıklı hapşırma hapşırmak hapşırtma hapşırtmak hapşu haptetme haptetmek har hara harabat harabatî harabatîlik,-ği harabe harabelik,-ği haraç,-cı haraççı haraççılık,-ğı haraçlı harakiri haram haram etmek harami haramilik,-ği haram olmak haram para haramsız haramzade haranı harap,-bı harap etmek haraplaşma haraplaşmak haraplık,-ğı harap olmak harar hararet hararetlendirme hararetlendirmek hararetlenme hararetlenmek hararetli haraşo haraza harbe harbi (alet; hilesiz) harbî (savaşla ilgili) harbilik,-ği harbiye harbiyeli harcama harcamak harcanma harcanmak harcayış harcı harcıâlem harcırah harç,-cı harçlı harçlık,-ğı harçsız hardal hardaliye hardallı hardalsız hare harekât hareke harekeleme harekelemek harekeli harekesiz hareket hareket etmek hareketlendirme hareketlendirmek hareketlenme hareketlenmek hareketli hareketlilik,-ği hareket noktası hareketsiz hareketsizlik,-ği harekî harelenme harelenmek hareli harem harem ağası Haremeyn harem kâhyası haremlik,-ği Harezmî yolu harf,-fi harfendaz harfendazlık,-ğı harfi harfine harfiyen har gür har har harharyas harharyasgiller har hur harılanma harılanmak harıldama harıldamak harıl harıl harıltı harım harın haricen haricî hariciye hariciyeci hariciyecilik,-ği hariç,-ci hariç olmak harika harikulâde harim harir haris harita haritacı haritacılık,-ğı harlak,-ğı harlama harlamak harlatma harlatmak harlı harman harmancı Harmancık (ilçe) harmancılık,-ğı harmandalı harman etmek harmani harmaniye harmanlama harmanlamak harmanlanma harmanlanmak harmanlatma harmanlatmak harmanlık,-ğı harman sonu harman yapmak harman yeri harmonyum harnup,-bu harp (çalgı) harp,-bi (savaş) harp akademileri harp dairesi harp etmek harp malûlü harp okulu harp zengini Harran (ilçe) harrangürra hars hart harta hartadak hartadan hartama hart hart hart hurt harttadak hartuç,-cu has Hasankeyf (ilçe) hasar hasarlı hasat,-dı hasatçı hasatçılık,-ğı hasbelkader hasbetenlillâh hasbıhâl,-li hasbıhâl etmek hasbî hasbîlik,-ği hasebi nesebi hasebiyle haseki hasekiküpesi (bitki) haseki sultan hasenat hasep,-bi hasepsiz nesepsiz haset,-di hasetçi haset etmek hasetlenme hasetlenmek hasetli hasetlik,-ği hasıl (ekin) hâsıl (olan, ortaya çıkan) hâsıla hâsılat hâsılatlı hâsılı hâsılıkelâm hâsıl olmak hasım,-smı hasımca hasımlık,-ğı hasır hasır,-srı hasıraltı hasırcı hasırcılık,-ğı hasırlama hasırlamak hasırlanma hasırlanmak hasırlı hasır otu hasır otugiller hasis hasislik,-ği hasislik etmek hasiyet hasiyetli Hasköy (ilçe) haslet haspa hasret hasretli hasretlik,-ği hasretme hasretmek hasrolunma hasrolunmak hassa Hassa (ilçe) hassa askeri hassas hassasiyet hassaslık,-ğı hassaten hasse hasta hasta bakıcı hasta bakıcılık,-ğı hasta etmek hastahane hastahanelik,-ği hastahanelik etmek hastahanelik olmak hastalandırma hastalandırmak hastalanış hastalanma hastalanmak hastalık,-ğı hastalıklı hastalık tablosu hasta olmak hasut,-du haşa (kalın kumaş parçası) hâşâ (asla) haşarat haşarı haşarıca haşarılaşma haşarılaşmak haşarılık,-ğı haşat haşefe haşere haşhaş haşhaşhane haşhaş yağı haşıl haşıllama haşıllamak haşım haşım haşırdama haşırdamak haşır haşır haşır huşur haşırtı haşırtılı haşin haşinleşme haşinleşmek haşinlik,-ği haşir,-şri haşir neşir haşiş haşiv,-şvi haşiye haşlama haşlamak haşlamlılar haşlanış haşlanma haşlanmak haşlatma haşlatmak haşmet haşmetli haşmetlû haşviyat haşyet hat,-ttı hata hata etmek hatalı hatasız hata vuruşu Hatay hat bekçisi hatıl hatıllama hatıllamak hatır hatıra hatıra defteri hatırat hatır belâsı hatır hatır hatır hutur hatırlama hatırlamak hatırlanma hatırlanmak hatırlatma hatırlatmak hatırlayış hatırlı hatır senedi hatırsız hatırşinas hatif hatim,-tmi hatime hatip,-bi hatiplik,-ği hatmetme hatmetmek hatmi hatta hattat hattatlık,-ğı hattıhareket hatun hav hava hava alanı hava atışı hava basıncı hava bilgisi hava boşaltma makinesi hava boşluğu havacı havacılık,-ğı havacıva havadan havadar hava değişimi hava deliği havadis hava durumu hava düzenleyicisi hava gazı hava gazı beki hava gazı fırını hava gazı sayacı hava haritası hava hukuku havaî havaî fişek,-ği havaîlik,-ği havaî mavi havaiyat hava kanalı hava kapağı hava kesesi hava köprüsü hava kuvvetleri hava küre havalandırıcı havalandırılma havalandırılmak havalandırma havalandırmak havalandırmalı havalanma havalanmak havale havale etmek havaleli havalename havalı havalı fren havali hava limanı hava meydanı havan havaneli (alet) havan topu hava oyunu hava parası hava raporu havarî havarîlik,-ği havas hava sahası havasız havasızlık,-ğı hava süzgeci hava şartları hava tahmini hava taşı hava tebdili hava ulaşımı hava üssü hava yolu hava yuvarı havhav (köpek) hav hav havi havil,-vli havi olmak havlama havlamak havlanma havlanmak havlatma havlatmak havlayış havlı havlıcan havlu havlucu havluculuk,-ğu havluluk,-ğu havra Havran (ilçe) Havsa (ilçe) havsala havsalası geniş havuç,-cu havuçlu kek havuç suyu havut,-du havuz havuzcuk,-ğu havuzlama havuzlamak havuzlanma havuzlanmak havuzlu havuzsuz Havva Havva ana havvaanaeli (bitki) havya havyar havza Havza (ilçe) hay haya (er bezi) hayâ (utanma duygusu) hayal,-li hayalci hayalcilik,-ği hayalen hayalet hayal etmek hayal gücü hayalhane hayâlı hayalî hayalifener hayal kırıklığı hayalli hayal meyal hayal olmak hayal oyunu hayalperest hayal ülke hayâsız hayâsızca hayâsızlık,-ğı hayat hayat adamı hayat ağacı hayat arkadaşı hayat dolu hayat düzeyi hayat felsefesi hayatî hayatiyet hayat kadını hayat kavgası hayat memat hayat memat meselesi hayat mücadelesi hayat pahalılığı hayat seviyesi hayat sigortası hayat standardı hayat suyu hayat şartları hayat tarzı hayat tecrübesi hayat umudu haybe haybeci hayda haydalama haydalamak haydalanma haydalanmak haydama haydamak haydarî haydarî yaka Haydarpaşa haydi haydin haydindi haydisene haydut,-du haydutluk,-ğu haydutluk etmek hayhay hayhuy hayıf,-yfı hayıflanma hayıflanmak hayır (yok, olmaz) hayır,-yrı (iyilik) hayırdua hayırdua etmek hayırhah hayırlaşma hayırlaşmak hayırlı hayırperver hayır sahibi hayırsever hayırseverlik,-ği hayırsız hayırsızlık,-ğı hayız,-yzı haykırı haykırış haykırışma haykırışmak haykırma haykırmak haykırtı haykırtma haykırtmak haylaz haylazca haylazlaşma haylazlaşmak haylazlık,-ğı haylazlık etmek hayli haymana Haymana (ilçe) haymatlos Hayrabolu (ilçe) hayran hayranlık,-ğı hayran olmak hayrat Hayrat (ilçe) hayret hayret etmek hayrola hayrülhalef haysiyet haysiyet divanı haysiyetiyle haysiyetli haysiyetsiz haysiyetsizlik,-ği hayta haytalık,-ğı haytalık etmek hayvan hayvanat hayvanat bahçesi hayvan bilimci hayvan bilimi hayvanca hayvancık,-ğı hayvancılık,-ğı hayvanî hayvaniyet hayvan kömürü hayvanlaşma hayvanlaşmak hayvanlık,-ğı hayvanlık etmek hayvansal haz,-zzı haza hazakat,-ti hazakatli hazan hazar Hazar Hazarca hazarî hazcı hazcılık,-ğı hazfetme hazfetmek hazık hazım,-zmı hazımlı hazımsız hazımsızlık,-ğı hazın hazır hazırcevap,-bı hazırcevaplık,-ğı hazırcı hazırcılık,-ğı hazır çorba hazır değer hazır etmek hazır kahve hazırlama hazırlamak hazırlanış hazırlanma hazırlanmak hazırlatma hazırlatmak hazırlayış hazırlık,-ğı hazırlık devresi hazırlık dönemi hazırlıklı hazırlıklı olmak hazırlık sınıfı hazırlıksız hazırlıksız olmak hazırlop hazır ol hazır ol duruşu hazır olmak hazır para hazır yemek hazır yiyici hazin hazine hazinedar hazinedarlık,-ğı haziran haziran böceği hazire hazmetme hazmetmek hazne hazret Hazro (ilçe) hazzetme hazzetmek he heba heba etmek heba olmak hebenneka heccav hece hececi heceleme hecelemek heceli hece ölçüsü hece vezni hece yutumu hecin hedef hedefleme hedeflemek hedef olmak heder heder etmek heder olmak hedik,-ği hediye hediye etmek hediyelik,-ği hedonist hedonizm hegemonya hekim hekimbaşı Hekimhan (ilçe) hekimlik,-ği hektar hektogram hektolitre hektometre helâ helâk,-ki helâk etmek helâk olmak helâl,-li helâl etmek helâlinden helâlleşme helâlleşmek helâlli helâllik,-ği helâl olsun helâl hoş olsun helâlzade hele helecan helecanlanma helecanlanmak Helen Helenist Helenistik,-ği Helenizm helezon helezonî helezonlaşma helezonlaşmak helezonlu helik,-ği helikoit,-di helikon helikopter helis helisel helke hellim (peynir) helme helmelenme helmelenmek helmeli helmintoloji helva helvacı helvacı kabağı helvacı kökü helvacılık,-ğı helvahane helvalaşma helvalaşmak helyodor helyograf helyoterapi helyum hem hemati hematit hematolog,-ğu hematoloji hemayar hemcins hemdert,-di hemen hemencecik hemfikir,-kri hemhâl,-li hemhudut,-du hemodiyaliz hemofil hemofili hemoglobin hempa hemşehri hemşehrilik,-ği Hemşin (ilçe) hemşire hemşirelik,-ği hemşirezade hemze hemzemin hemzemin geçit,-di hendek,-ği Hendek (ilçe) hendese hendesî hengâm hengâme hentbol hentbolcu henüz hep hepatit hepatoloji hep beraber hep birden hepçil hepsi hepten hepyek her her bir her biri hercaî hercaîce hercaîlik,-ği hercaî menekşe hercümerç,-ci hercümerç etmek her daim herek,-ği herekleme hereklemek hergele hergeleci hergelelik,-ği her gün her hâlde herhangi herhangi bir herif herifçioğlu herk herkes herk etmek her nasılsa her nedense her ne ise her ne kadar her neyse hertz her yerdelik,-ği her zaman herze herzevekil hesabî hesap,-bı hesap cetveli hesap cüzdanı hesapça hesapçı hesap etmek hesap günü hesap işi hesap kitap hesaplama hesaplamak hesaplanış hesaplanma hesaplanmak hesaplaşma hesaplaşmak hesaplayış hesaplı hesaplıca hesaplı orun hesap özeti hesapsız hesapsızca hesapsız kitapsız hesapsızlık,-ğı hesap uzmanı heterojen heterotrof heterotrofi hevenk,-gi hevenkleşme hevenkleşmek heves heves etmek heveskâr heveskârlık,-ğı hevesleniş heveslenme heveslenmek hevesli hevessiz hey heyamola heybe heybeci heybet heybetli heybetlice heyecan heyecanlandırma heyecanlandırmak heyecanlanış heyecanlanma heyecanlanmak heyecanlı heyecansız heyelân heyet heyetiyle heyhat heyhey heykel heykelci heykelci kalemi heykelcilik,-ği heykelli heykeltıraş heykeltıraşlık,-ğı heyulâ hezaren hezel hezeyan hezeyan etmek hezimet hezliyat hı hıçkırık,-ğı hıçkırış hıçkırma hıçkırmak hıçkırtma hıçkırtmak hıdiv hıdrellez hıfz hıfz etmek hıfzıssıhha hık hık mık hık mık etmek hıltan hıltar hımbıl hımbıllık,-ğı hımhım hımhımlık,-ğı hımış hıncahınç hınç,-cı hınçlı hınçsız Hınıs (ilçe) hınk hınzır hınzırca hınzırlık,-ğı hınzırlık etmek hır hıra hırbo hırboluk,-ğu hırçın hırçınlaşma hırçınlaşmak hırçınlık,-ğı hırçınlık etmek hırçınlık yapmak hırdavat hırdavatçı hırdavatçılık,-ğı hırgür hırıldama hırıldamak hırıldaşma hırıldaşmak hırıldayış hırıl hırıl hırıltı hırıltıcı hırıltılı hırızma hırka hırkalı hırkasız hırlama hırlamak hırlaşma hırlaşmak hırlatma hırlatmak hırlayış hırlı hırpalama hırpalamak hırpalanış hırpalanma hırpalanmak hırpalatma hırpalatmak hırpalayış hırpanî hırpanîlik,-ği hırs hırsız hırsız adım hırsız anahtarı hırsız feneri hırsızlama hırsızlık,-ğı hırsızlık etmek hırsızlık yapmak hırsız yatağı hırslandırma hırslandırmak hırslanış hırslanma hırslanmak hırslı hırssız hırt hırtapoz hırtapozluk,-ğu hırtı pırtı hırtlamba hırtlık,-ğı Hırvat Hırvatça Hırvatistan hısım hısım akraba hısımlık,-ğı hışıldama hışıldamak hışıldatma hışıldatmak hışıltı hışıltılı hışıltısız hışım,-şmı hışımlanma hışımlanmak hışır hışırdama hışırdamak hışırdatma hışırdatmak hışırdayış hışır hışır hışırlık,-ğı hışırtı hışırtılı hışırtısız hışlama hışlamak hıyaban hıyanet hıyanetlik,-ği hıyar hıyarağa hıyarağalık,-ğı hıyarağası hıyarcık,-ğı hıyarcıl hıyarlaşma hıyarlaşmak hıyarlık,-ğı hıyarlık etmek hıyarşembe hız hızar hızarcı hızarcılık,-ğı Hızır hızla hızlandırılma hızlandırılmak hızlandırma hızlandırmak hızlanış hızlanma hızlanmak hızlı hızlı akın hızlı hücum hızlılık,-ğı hızölçer hibe hibe etmek hicap,-bı hicap etmek hicaz Hicaz hicazkâr hiciv,-cvi hicran hicret hicret etmek hicrî hicrî takvim hicvetme hicvetmek hicviye hiç hiçbir hiçbiri hiççi hiççilik,-ği hiç kimse hiçleme hiçlemek hiçleştirme hiçleştirmek hiçlik,-ği hiçten hidatit,-di hidayet hiddet hiddet etmek hiddetlendirme hiddetlendirmek hiddetleniş hiddetlenme hiddetlenmek hiddetli hiddetsiz hidra hidralar hidrasit,-di hidrat hidratlı hidrobiyoloji hidrodinamik,-ği hidroelektrik,-ği hidroelektrik santral,-li hidrofil hidrofobi hidrofor hidrograf hidrografi hidrojen hidrojen bombası hidrojenleme hidrojenlemek hidrojeoloji hidrokarbon hidrokarbonat hidrokarbür hidroklorik asit,-di hidroksil hidroksit,-di hidrolik,-ği hidroliz hidrolog,-ğu hidroloji hidrometre hidroplân hidrosefal,-li hidrosefali hidrosfer hidrosiyanik,-ği hidroskopi hidrostatik,-ği hidroterapi hidrozol,-lü hidrür higrofil higrometre higroskop,-bu higroskopik,-ği higrostat higrotropizm hijyen hijyenik,-ği hikâye hikâye birleşik zamanı hikâyeci hikâyecilik,-ği hikâye etmek hikâyeleme hikâyeleştirme hikâyeleştirmek hikmet hikmetihuda hilâf hilâfet hilâfsız hilâl,-li hil'at,-ti hile hilebaz hileci hilecilik,-ği hilekâr hilekârlık,-ğı hileli hileli iflâs hilesiz hile yapmak hilkat,-ti hilkaten hilozoizm Hilvan (ilçe) himaye himaye etmek himen himmet himmet etmek hin hindi hindiba hindici Hindistan Hindistan cevizi Hindolog,-ğu Hindoloji Hindu Hinduizm hinleşme hinleşmek hinlik,-ği hinoğlu hinoğluhin Hint Hint armudu Hint-Avrupa Hint bademi Hint bamyası Hint bezelyesi Hint biberi Hintçe Hint çiçeği Hint darısı Hint domuzu hinterlant,-dı Hint fıstığı Hint fulü Hint gergedanı Hint güreşi Hint hıyarı Hint horozu Hint hurması Hint inciri Hint ipeği Hint irmiği Hint kamışı Hint keneviri Hint kertenkelesi Hint kestanesi Hint kirazı Hintli Hint pamuğu Hint pirinci Hint safranı Hint sarısı Hint tavuğu Hint yağı hiperbol,-lü hiperbolik,-ği hiperboloidal,-li hiperboloit,-di hipermetrop,-bu hipertansiyon hipnoz hipoderm hipodrom hipoglisemi hipopotam hipopotamgiller hipostaz hipotansiyon hipotenüs hipotetik,-ği hipotez hippi hippilik,-ği his,-ssi hisar hisarbuselik,-ği Hisarcık (ilçe) hisleniş hislenme hislenmek hisli hisse hissedar hissedilme hissedilmek hisseişayia hisseişayialı hisseli hisse senedi hisset hissetme hissetmek hissettirme hissettirmek hissî hissikablelvuku,-u hissiselim hissiyat hissiz hissizlik,-ği histerezis histoloji hiş hişt hitabe hitaben hitabet hitam hitan hitap,-bı hitap etmek Hitit Hititçe Hititolog,-ğu Hititoloji hiyerarşi hiyeroglif hiza hizalama hizalamak Hizan (ilçe) hizip,-zbi hizipçi hizipçilik,-ği hizipleşme hizipleşmek hizmet hizmet akdi hizmetçi hizmetçilik,-ği hizmet etmek hizmet içi eğitim hizmetkâr hizmetkârlık,-ğı hizmetli hobi hoca Hocalar (ilçe) hocalık,-ğı hocalık etmek hodan hodangiller hodbehot hodbin hodbinlik,-ği hodkâm hodkâmlık,-ğı hodpesent,-di hodri meydan hohlama hohlamak hokey hokka hokkabaz hokkabazlık,-ğı hol,-lü holding holdingleşme holdingleşmek Hollânda Hollândalı holmiyum holosen holotüritler homojen homojenlik,-ği homolog,-ğu homonim homoseksüel homoseksüellik,-ği homoteti homotetik,-ği homurdanış homurdanma homurdanmak homur homur homurtu homurtulu homurtusuz hona Honaz (ilçe) Honduras Honduraslı hop Hopa (ilçe) hoparlör hop hop hoplama hoplamak hoplatılma hoplatılmak hoplatış hoplatma hoplatmak hoplayış hoppa hoppaca hoppadak hoppala hoppala bebek,-ği hoppalı   


BELGESELLER
OKUL ŞARKI SÖZLERİ
İZCİLİK EĞİTİM FİLMLERİ
DEPREM TEDBİRLERİ FEN VETEK. SUNULARI
DEYİMLER MATEMATİK SUNULARI
SBS-DPYB SINAVLARI SOSYAL BİL. SUNULARI
KPSS-PMYO-ALES SORU TÜRKÇE SUNULARI
ÖSS SORULARI BEDEN EĞİTİMİ SUNULARI
SÜRÜCÜ KURS SORULARI İNGİLİZCE SUNULARI
MATEMATİK VİDEO -SUNU GÖRSEL SANATLAR SUNU
MASALLAR-ÇİZGİ FİLM  SATRANÇ SUNULARI
MATEMATİK FLASHLAR DEPREM TEDBİRLERİ
KANUNLAR ÖZEL EĞİTİM
MEVZUAT SLAYT ŞİİRLER
YÖNETMELİKLER TÜRKİYE HARİTASI
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM MATEMATİK SORU BANKASI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ SATRANÇ
PRATİK HESAPLAMALAR  
 
 
 
                    
 
 
SİTENİZE EKLEMEK İÇİN KODUMUZ
Sitenizde Görünümü   Yeni Sitemiz
TESTLERİM.NET
Web Stats
 
 FACEBOOK'TA BEĞEN..!
 
İletişim E-mail :  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2006- 2017  İhsan Durak  Tüm Hakları Saklıdır.